Polityka prywatności

 1. Zasady podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych na portalu www.ifizjoterapia.pl jest Dariusz Zarotyński Meavita Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Zarotyński z siedzibą w Krakowie ul. Rusznikarska 14 lok. XX. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych.

 1. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza innych danych o Użytkownikach i Fizjoterapeutach niż te, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz dane, które zostały przez Użytkownika lub Fizjoterapeutę podane dobrowolnie lub mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dane osobowe są przez administratora przechowywane w sposób bezpieczny w odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, które zostały zabezpieczone przed możliwością dostępu osób nieuprawnionych. Zasady Polityki Ochrony Prywatności są udostępniane wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie na stronie www.ifizjoterapia.pl.

 1. Portal www.ifizjoterapia.pl ma charakter otwarty. Jego celem jest szerzenie wiedzy z zakresu medycyny, informowanie o osobach wykonujących działalność medyczną w zakresie fizjoterapii oraz umożliwienie Użytkownikom publikowania i wyrażania opinii o Fizjoterapeutach, w związku z czym dane tych podmiotów są powszechnie znane i dostępne dla wszystkich osób korzystających z sieci Internet.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 1. Dane wymagane podczas rejestracji

 1. W formularzu rejestracyjnym Usługodawca określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 1. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez Użytkownika wskazanych poniżej danych:

  1. Imienia (imion);

  2. Nazwiska;

  3. Adresu poczty elektronicznej, który będzie stanowił login do serwisu;

 2. Użytkownik w formularzu rejestracji określa dodatkowo hasło oraz podpis (nick) używany w serwisie.

 3. 4. Fizjoterapeuta w formularzu rejestracyjnym ma obowiązek podać dane wskazane w ust. 2 i 3, jak również poniżej wskazane dane:

  1. Nazwa publiczna;

  2. Opis działalności;

  3. Adres wykonywania działalności;

  4. Zakres wykonywania usług;

 4. Informacje na temat dodatkowych usług.

 5. Od Fizjoterapeuty może być również wymagane podanie numeru prawa do wykonywania zawodu (numer w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów) lub kopii dokumentu, z którego wynika jego uprawnienie. Otrzymane dane tj. numery i skany służą wyłącznie do potwierdzenia uprawnień zawodowych Fizjoterapeuty.

 1. Ujawnienie danych

 1. Na profilu Użytkownika ujawnia się jedynie takie dane jak wybrany przez niego podczas rejestracji podpis (nick). Komentarze i opinie wystawiane przez Użytkowników opatrzone są ww. podpisem. Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawnione.

 1. Na profilu Fizjoterapeuty wyświetlane są wszystkie dane osobowe podane podczas rejestracji. Na profilu Fizjoterapeuty wyświetlane są również dodatkowe dane i informacje podane przez Fizjoterapeutę dobrowolnie m.in. dane teleadresowe, godziny przyjęć, zakres specjalizacji i wykonywanych usług. Przy każdym profilu Fizjoterapeuty wyświetlana jest lista opinii i średnia ocen.

 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i Fizjoterapeutów. Przedmiotowe dane osobowe zostały zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Użytkownik i Fizjoterapeuta mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Użytkownik i Fizjoterapeuta mają prawo do aktualizacji i usunięcia danych osobowych. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w www.ifizjoterapia.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług Serwisu, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 1. Użytkownik i Fizjoterapeuta przy wykonywaniu Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 4 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Fizjoterapeuty w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Fizjoterapeuty administrator danych osobowych przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji.

 1. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa, administrator danych osobowych może udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Fizjoterapeuty osobom trzecim, wyłącznie na pisemny wniosek. Udostępnienie danych nastąpi, po odpowiednim udokumentowaniu naruszenia prawnie chronionych interesów prawnych osoby trzeciej.

 1. Dane osobowe Użytkowników lub Fizjoterapeutów mogą zostać przez administratora danych udostępnione innym osobom na podstawie zgody ww. podmiotu lub na żądanie uprawnionego organu państwowego.

 1. Komunikacja wewnętrzna

 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom i Fizjoterapeutom listów elektronicznych (maili) z powiadomieniami o ważnych zmianach dokonywanych na portalu.

 1. Polityka plików „cookies”

 1. Przez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

 2. Pliki "cookies" używane są w celu spersonalizowania stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika. Należy przez to rozumieć także, tworzenie anonimowych statystyk, przez które możliwe jest polepszanie działania strony oraz dopasowania informacji wyświetlanych na owej stronie.

 3. Zgodnie z obowiązującym prawem, na pierwszej otwartej przez Użytkownika stronie wyświetlany będzie komunikat o treści „Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie”. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zgodzić się na używanie "cookies".

 4. Dane osobowe gromadzone za pomocą "cookies" są zakodowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez osoby trzecie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności jest zgodna z Regulaminem portalu www.ifizjoterapia.pl i stanowi jego integralną część.

Administracja nie ponosi odpowiedzialnośći za treści publikowane przez użytkowników.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej