Dołącz do społeczności ifizjoterapii!

Załóż konto w serwisie aby móc bez przeszkód korzystać z wszystkich udogodnień, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeżeli jesteś fizjoterapeutą, rejestracja dodatkowo umożliwi Ci dołączenie do grona specjalistów w całej Polsce. Pamiętaj, że warunkiem prawidłowej rejestracji jest akceptacja regulaminu serwisu iFizjoterapia.

Regulamin serwisu ifizjoterapia.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z serwisu internetowego umieszczonego w domenie http://www.ifizjoterapia.pl zwanym dalej Serwisem przez Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych (zwanych dalej Użytkownikami). Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

  2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

  3. Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie z poniższym opisem:

 1. Usługodawca – Meavita Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Zarotyński z siedzibą w Krakowie ul. Rusznikarska 14 lok. XX, REGON 120690256.

 2. Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu bez dokonywania rejestracji.

 3. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji na pośrednictwem Serwisu podając dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 4. Usługa podstawowa – usługa, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

 5. Usługa premium – usługa, która jest dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych,

 6. Fizjoterapeuta – osoba, której przysługuje prawo posługiwania się tym tytułem zawodowym zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994).

 7. Profil Użytkownika – zestaw informacji przypisanych do Konta.

 8. Konto – oznaczona unikalną nazwą oraz hasłem funkcjonalność Serwisu przypisana do konkretnego Fizjoterapeuty lub Użytkownika zarejestrowanego, umożliwiająca zarządzanie danymi w sposób zindywidualizowany i chroniony.

 9. Baza fizjoterapeutów – baza informacji na temat Fizjoterapeutów utworzona przez Usługodawcę w oparciu o informacje ogólnodostępne i aktualizowana przez Użytkowników, zawarta w Serwisie i dostępna dla Użytkowników.

 10. Baza chorób – baza wiedzy na temat wybranych chorób stworzona przez Usługodawcę, zawarta w Serwisie i dostępna dla użytkowników.

 11. Materiały dodatkowe - inne udostępniane za pomocą Serwisu materiały mające charakter m.in. edukacyjny lub pomocniczy.

 12. Serwis – zespół usług i funkcjonalności dostępnych pod adresem www.ifizjoterapia.pl obejmujących Bazę fizjoterapeutów i Bazę chorób.

 13. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu dostępnego pod adresem www.ifizjoterapia.pl.

  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

  2. Regulamin został udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Poprzez określenie Użytkowników należy rozumieć zarówno Użytkowników zarejestrowanych, jak i Użytkowników niezarejestrowanych.

  3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszy Regulamin od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

  4. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w serwisie www.ifizjoterapia.pl podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej określonego jako „RODO”.

 1. Warunki techniczne świadczenia usług:

  1. Usługi są świadczone za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Osoby zamierzające korzystać z Serwisu, jak również Użytkownicy zobowiązani są:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet,

 2. korzystać z przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji, przy czym Usługodawca dopuszcza stosowanie m.in. przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari.

  1. Korzystanie z aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania m.in. typu Java, Adobe Flash Player, JavaScript, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji plików Cookie.

  2. Zabronione jest stosowanie oprogramowania, które może zaszkodzić działaniu Serwisu lub pobierać dane umieszczone w serwisie w sposób automatyczny lub masowy.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne).

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia Usług w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych i naprawczych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

 1. Rodzaje usług

  1. W ramach Serwisu dostępne są następujące rodzaje usług:

  1. Usługa podstawowa,

  2. Usługa premium.

  1. W ramach Usługi podstawowej, Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z:

 1. przeglądania zawartości Serwisu dostępnego dla Użytkowników niezarejestrowanych,

 2. korzystania z wyszukiwarki Fizjoterapeutów w Bazie Fizjoterapeutów,

 3. korzystania z wyszukiwarki Chorób w Bazie Chorób,

 4. zgłaszania nadużyć.

  1. W ramach Usługi Premium Użytkownik zarejestrowany może korzystać z usług dostępnych dla Użytkownika niezarejestrowanego, a ponadto z:

 1. przeglądania zawartości Serwisu dostępnego dla Użytkowników zarejestrowanych,

 2. edytowania swojego Profilu Użytkownika,

 3. założenia własnego lub przejęcia uprawnień do założonego Konta Fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w dalszej części Regulaminu;

  1. Usługodawca może nadać Użytkownikom zarejestrowanym dodatkową funkcjonalność polegającą m.in. na dostępie do materiałów dodatkowych. W takim przypadku Użytkownik zarejestrowany ma możliwość przeglądania i pobierania materiałów dodatkowych. Nadanie Użytkownikowi ww. uprawnienia może zostać uzależnione od zawarcia dodatkowej odpłatnej umowy z Usługodawcą.

  2. Informacje i opinie o Fizjoterapeutach zamieszczone w bazie fizjoterapeutów zamieszczane są w formie rankingów, w których pozycja na liście rankingowej zależy m.in. od ilości otrzymanych opinii i komentarzy.

  3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za świadczone usługi po wcześniejszym powiadomieniu oraz przy zachowaniu prawa rezygnacji z usług. Usługodawca nie pobiera opłat za dodawane opinie i komentarze zamieszczone w Serwisie.

 1. Umowa o świadczenie usług, rejestracja, logowanie, konta i profile

  1. Użytkownicy (zarejestrowani i niezarejestrowani) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

  2. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności. W tym przypadku umowa zawierana jest na czas faktycznego korzystania z serwisu oraz informacji pobranych za jego pomocą.

  3. Użytkownik zarejestrowany zawiera umowę o korzystanie z Serwisu poprzez dokonanie rejestracji oraz akceptację Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności. W takim przypadku umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

  4. Poprzez zawarcie umowy Użytkownik niezarejestrowany wyraża zgodę na:

 1. umieszczenia informacji (nick) w Serwisie na potrzeby innych użytkowników;

 2. przetwarzania danych dotyczących logowania (logów) przez Usługodawcę;

  1. Poprzez zawarcie umowy Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na czynności opisane w pkt. 4.4 a ponadto:

 1. wykorzystywania na potrzeby Serwisu informacji podanych w czasie rejestracji oraz podczas aktualizacji Profilu Użytkownika w szczególności publikowania w serwisie informacji o uzyskanych kwalifikacjach, fotografii właściciela konta, fotografii dyplomów i innych podanych informacji i danych,

 2. otrzymywania powiadomień na wskazany adres e-mail dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz zmianach Regulaminu.

  1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.ifizjoterapia.pl i zaakceptowanie oświadczeń dotyczących Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

  2. Rejestracja prowadzi do utworzenia dla Użytkownika Konta i Profilu.

  1. W Serwisie na podstawie informacji ogólnodostępnych utworzone zostały konta Fizjoterapeutów wraz z podstawowymi danymi. Osoba której dane osobowe zostały umieszczone na portalu ifizjoterapia.pl ma prawo złożyć sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe zostaną usunięte z Serwisu. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust 1 lit e) RODO w celu upowszechnienia wiedzy nt. świadczeń zdrowotnych dla poprawy zdrowia społeczeństwa. Osoby, których dane te dotyczą mogą w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania danych lub poprawienia jeżeli zawierają one błędy.

  1. Fizjoterapeuci, których dane zostały zamieszczone w Wyszukiwarce Fizjoterapeutów, którzy wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych w Serwisie mogą również dokonać przejęcia konta, które dotyczy ich osoby po spełnieniu czynności określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Rejestracja Fizjoterapeuty prowadzi do utworzenia Profilu i Konta Fizjoterapeuty lub przejęcia uprawnień do edytowania Profilu Fizjoterapeuty (po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie) i wymaga podania dodatkowych danych oraz złożenia dodatkowych oświadczeń potwierdzających tożsamość osoby oraz prawdziwość podawanych danych. Usługodawca może wprowadzić konieczność dodatkowego potwierdzenia tożsamości.

  3. Fizjoterapeuta w celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania zawodu może zostać zobowiązany do podania: numeru w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów lub kopii dokumentu, z którego wynikają jego uprawnienia.

  4. Fizjoterapeuta w celu potwierdzenia swojej tożsamości może zostać zobowiązany do podania numeru PWZFz tj. numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  5. Fizjoterapeuta zobowiązany jest do niezwłocznego nie później niż w ciągu 14 dni, zaktualizowania danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany, a w szczególności w przypadku utraty lub zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

  6. Serwis umożliwia dodawanie do Profilu swojej fotografii Fizjoterapeuty oraz obrazów dyplomów i certyfikatów. Poprzez przesłanie fotografii i obrazów dyplomów. Użytkownik udziela zezwolenia na opublikowanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku jak również udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej.

  7. Fotografie muszą mieć charakter profesjonalny. Nie jest dopuszczalne publikowanie fotomontaży. Usługodawca może usunąć zdjęcie nie spełniające powyższych wymogów. Serwis może dokonać automatycznego zmniejszenia pliku cyfrowego.

  8. Usługodawca może w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji samodzielnie dokonać dezaktywacji konta lub je usunąć, np. w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu lub śmierci.

  9. Logowanie jest dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych i odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z funkcjonalnością Serwisu. Użytkownicy powinni chronić swoje hasło przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku podejrzenia uzyskania hasła przez osoby niepowołane, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zmienić hasło. Użytkownik odpowiada za udostępnienie hasła osobom trzecim.

  10. W przypadku przejęcia kontroli nad kontem przez osobę niepowołaną Użytkownik może zastrzec konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@ifizjoterapia.pl. Do wiadomości należy dołączyć informacje potwierdzające tożsamość Użytkownika lub Fizjoterapeuty. Po wyjaśnieniu konto może być zresetowane i przywrócone uprawnionej osobie.

  11. Niedozwolone jest udostępnianie swojego konta osobom trzecim oraz korzystanie z kont przysługujących osobom trzecim.

  12. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

  13. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika zarejestrowanego więcej niż jednego konta.

  14. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem i Polityką Ochrony Prywatności (stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu) udostępnionymi w Serwisie.

  15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika narusza obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin lub godzi w wizerunek Serwisu.

  16. Usługodawca jest uprawniony do zmiany zakresu Usług oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inne osoby oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

  17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Fizjoterapeuty, które zostały zawarte w formularzu rejestracji oraz danych, które zostały udostępnione w utworzonych przez nich Profilach odbywa się w związku z zawartą umową. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie. Polityka Ochrony Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 1. Zasady wystawiania komentarzy

  1. Serwis umożliwia wystawianie komentarzy oraz opinii przez jego Użytkowników zarejestrowanych dotyczących Fizjoterapeutów, dla których w Serwisie zostały utworzone konta.

  2. Komentarz oraz opinia oznacza prawdziwą opartą na własnym osobistym doświadczeniu informację dotyczącą oceny świadczenia zdrowotnego udzielonego przez Fizjoterapeutę na rzecz użytkownika, małoletniego dziecka albo małżonka, krewnego lub powinowatego pozostającego pod opieką użytkownika niezdolnego do wystawienia samodzielnego komentarza.

  3. Komentarze dotyczące osób trzecich nie mogą naruszać ich dóbr osobistych w szczególności prawa do prywatności i w miarę możliwości przed ich umieszczeniem komentarza należy uzyskać zgodę tych osób. Nie jest dozwolone udostępnianie danych osobowych osób trzecich.

  4. Zabronione jest używanie słów, wyrażeń i określeń uznawanych za obelżywe, wulgarnych, naruszających dobra osobiste, jak również zabronione jest umieszczenie komentarzy, które mogą dyskryminować osoby komentowane m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

  5. Zabronione jest umieszczanie informacji dotyczących życia prywatnego innych Użytkowników Fizjoterapeutów oraz spraw nie związanych ze świadczeniem zdrowotnym, a także innych informacji chronionych przez prawo oraz wyroki i decyzje organów Państwa.

  6. Zabronione jest umieszczanie komentarzy zawierających przekaz reklamowy oraz odnoszący się do jakichkolwiek produktów i usług innych niż świadczenie danego Fizjoterapeuty w celu ich promowania.

  7. Przy umieszczaniu komentarzy należy raczej kierować się racjonalną oceną, a nie emocjami. Komentarze negatywne powinny być umieszczane z rozwagą i po zastanowieniu się.

  8. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii przez Fizjoterapeutów na własnych Profilach i Kontach oraz próby manipulacji opiniami i komentarzami.

  9. Poprzez umieszczenie komentarza użytkownik oświadcza, że komentarz lub opinia nie narusza Regulaminu.

  10. Usługodawca ma prawo wstrzymania, zablokowania, usunięcia komentarza lub opinii naruszającego Regulamin lub przepisy prawa. W przypadku usunięcia komentarza nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

  11. Fizjoterapeuci mogą zgłaszać naruszenie Regulaminu poprzez treść komentarzy korzystając z przycisku ”zgłoś nadużycie”. W takim przypadku Fizjoterapeuta powinien umotywować zgłoszenie szczególnie, jeśli opiera się ono na zarzucie nieprawdziwości.

  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania komentarzy niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Natomiast w przypadku zgłoszonego nadużycia, również prawo do czasowego wyłączenia widoczności komentarza.

 1. Profile Fizjoterapeutów

  1. Utworzenie profilu Fizjoterapeuty wymaga podania danych takich jak:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres e-mail;

 3. nazwa publiczna;

 4. dane adresowe wykonywania działalności;

 5. zakres oferowanych usług;

 6. opis działalności;

 7. opis wykonywanych usług.

  1. Każdy Fizjoterapeuta może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na profilu utworzonym uprzednio w Serwisie, w ten sposób przejmując uprawnienie do Konta. W tym celu niezbędna jest rejestracja w Serwisie.

  2. Fizjoterapeuta może posiadać tylko jeden profil w Serwisie.

  3. Profil utworzony lub przejęty przez Fizjoterapeutę zostanie oznaczony jako „zweryfikowany”.

 1. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy oraz Fizjoterapeuty.

  2. Użytkownik zarejestrowany odpowiedzialny jest za chronienie swej nazwy i hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych do Konta osobom trzecim hasła oraz za działania tych osób na Koncie.

  3. Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za treść umieszczanych komentarzy. W szczególności jeśli komentarze te naruszają prawo może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

  4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenie z tytułu opublikowania lub nie komentarza oraz jego usunięcia; w tym zakresie Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo decydowania o publikacji, wstrzymaniu publikacji lub usunięciu komentarza, z przyczyn naruszenia Regulaminu lub z przyczyn technicznych.

  5. Fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za informacje i dane, które udostępnił za pośrednictwem Serwisu.

  6. Usługodawca nie odpowiada za świadczenia zdrowotne świadczone przez Fizjoterapeutów. Za świadczenia te odpowiadają osoby, które je świadczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik zgadza się, że materiały i informacje umieszczane przez Fizjoterapeutów nie są weryfikowane przez Usługodawcę tym samym Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

  7. Fizjoterapeuci umieszczają materiały i podają informacje dotyczące własnej działalności na własną odpowiedzialność. Oświadczają oni jednocześnie, że materiały i informacje są prawdziwe i nie naruszają praw osobistych osób trzecich, ani praw autorskich oraz praw pokrewnych, oraz praw chronionych prawem patentowym. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia wobec Usługodawcy naruszenia praw osób trzecich Fizjoterapeuta w związku z umieszczeniem materiałów lub informacji przez Fizjoterapeutę, zobowiązuje się on zwolnić z odpowiedzialności Usługodawcę, w szczególności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy.

  8. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania osób, których Fizjoterapeuci pozyskają jako pacjentów na skutek działania Serwisu.

  9. Usługodawca nie odpowiada za informacje umieszczane w Serwisie przez osoby trzecie oraz Użytkowników i Fizjoterapeutów.

  10. W przypadku powzięcia informacji od organów Państwa lub organów samorządu fizjoterapeutów lub innych uprawnionych osób o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Fizjoterapeutę, Usługodawca może zablokować Konto i uniemożliwić dostęp do tych danych, za co nie ponosi względem Fizjoterapeuty odpowiedzialności.

  11. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z winy umyślnej. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

  12. Baza chorób nie stanowi porady lekarskiej, jej celem jest spopularyzowanie wiedzy o chorobach. Baza stworzona została w oparciu o ogólnodostępne źródła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za diagnozy postawione na podstawie prezentowanych opisów chorób. Baza ma charakter poglądowy i powierzchowny. W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek oznak chorób opisanych w bazie należy zasięgnąć opinii lekarskiej.

  13. Materiały zamieszczone na stronie lub udostępnione Użytkownikom dodatkowo stanowią narzędzie uzupełniające konsultację fizjoterapeutyczną. Przed zastosowaniem zaleceń w nich wskazanych należy zapoznać się z opisem oraz przeciwwskazaniami. Materiały zostały przygotowane w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i metody fizjoterapeutyczne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie lub udostępnionymi na profilu Użytkownika. Osoba wykorzystująca ww. materiały powinna być pod opieką lekarza lub fizjoterapeuty. Treść materiałów stanowi przedmiot prawa autorskiego i nie może być rozpowszechniana bez zgody Usługodawcy.

  14. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

  15. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

  16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie przez Użytkownika osobom trzecim haseł do konta;

 2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

 3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

 4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwowych na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż w domenie http://www.ifizjoterapia.pl, do których linki umieszczono w Serwisie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. Usługodawca dokłada starań, aby Serwis działał prawidłowo, a ewentualne nieprawidłowości były usuwane niezwłocznie.

  2. Zastrzeżenia do komentarzy zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danym komentarzu za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie" i wypełnienie formularza.

  3. Pozostałe zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@ifizjoterapia.pl.

  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. Usługodawca może przesunąć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym zgłaszającego.

  5. Reklamacje dotyczące zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

  6. Zgłoszenie reklamacji w trybie 7.2 i 7.3 wymaga:

 1. w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podania imienia, nazwiska, nazwy konta (loginu) oraz adresu e-mail;

 2. w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku reklamacji:

 1. zgłoszonej niezgodnie z Regulaminem,

 2. zawierającej zwroty i wyrażenia obraźliwe lub niezrozumiałe,

 3. nieodnoszącej się do działania Serwisu.

  1. O sposobie rozpoznania reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony na podany przez siebie w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

 1. Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług, która nie wymaga zarejestrowania w Serwisie zostaje rozwiązana na skutek zaprzestania korzystania z Serwisu.

  2. Użytkownik lub Fizjoterapeuta może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta Skasowanie Konta nie powoduje usunięcia Profilu oraz danych na nich zamieszczonych, w tym danych osobowych.

  3. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy drogą elektroniczną bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie powoduje usunięcia Profilu oraz danych na nich zamieszczonych w tym danych osobowych

  4. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie powoduje usunięcia Profilu oraz danych na nich zamieszczonych w tym danych osobowych.

  5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 1. Odstąpienie od umowy

  1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny tego odstąpienia.

 2. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

  2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.

  3. Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwego adres e-mail, tj. takiego pod którym odbiera on korespondencję elektroniczną co jest niezbędne do założenia konta w Serwisie.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostały doręczone.

  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 8.2.

  6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

  8. Usługodawca wprowadza politykę ochrony prywatności w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności” udostępnionym na stronie Portalu, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

  9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

  10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Meavita w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej skorzystania z serwisu ifizjoterapia.pl, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), przekazuje następujące informacje:

Administratorem zebranych danych osobowych jest Meavita Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Zarotyński z siedzibą w Krakowie (31-261) przy ul. Rusznikarskiej 14 lok. XX, REGON 120690256, kontakt: kontakt@ifizjoterapia.pl .

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych) jest Łukasz Długosz – kontakt: abi@meavita.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu ifizjoterapia.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator informuje iż:

 1. Umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, co skutkować będzie ustaniem przesłanki do przetwarzania danych osobowych. Rozwiązanie umowy nie ma żadnych negatywnych skutków oraz jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej cofnięciem.

 2. Rozwiązania umowy można dokonać przez wybranie opcji usunięcia konta, realizowanego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji dostępnej po zalogowaniu się.

 3. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: Podmiot zapewniający obsługę i utrzymanie serwisu ifizjoterapia.pl. Podmiot ma swoją siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres posiadania konta umożliwiającego korzystanie z serwisu ifizjoterapia.pl.

 5. Przysługują Panu/Pani prawa do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

 • Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 • Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

 • Żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych;

 1. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administracja nie ponosi odpowiedzialnośći za treści publikowane przez użytkowników.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej